• SỐ LIỆU VIS TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : VIS
  VIS.2022_0525_2220.JPG 5/26/2022 05:33    490 K
  VIS.2022_0525_2230.JPG 5/26/2022 05:43    510 K
  VIS.2022_0525_2240.JPG 5/26/2022 05:54    529 K
  VIS.2022_0525_2250.JPG 5/26/2022 06:04    543 K
  VIS.2022_0525_2300.JPG 5/26/2022 06:13    552 K
  VIS.2022_0525_2310.JPG 5/26/2022 06:24    560 K
  VIS.2022_0525_2320.JPG 5/26/2022 06:33    566 K
  VIS.2022_0525_2330.JPG 5/26/2022 06:44    570 K
  VIS.2022_0525_2340.JPG 5/26/2022 06:55    574 K
  VIS.2022_0525_2350.JPG 5/26/2022 07:05    577 K
  VIS.2022_0526_0000.JPG 5/26/2022 07:15    579 K
  VIS.2022_0526_0010.JPG 5/26/2022 07:24    579 K
  VIS.2022_0526_0020.JPG 5/26/2022 07:34    579 K
  VIS.2022_0526_0030.JPG 5/26/2022 07:45    577 K
  VIS.2022_0526_0040.JPG 5/26/2022 07:55    576 K
  VIS.2022_0526_0050.JPG 5/26/2022 08:03    574 K
  VIS.2022_0526_0100.JPG 5/26/2022 08:15    573 K
  VIS.2022_0526_0110.JPG 5/26/2022 08:25    572 K
  VIS.2022_0526_0120.JPG 5/26/2022 08:35    572 K
  VIS.2022_0526_0130.JPG 5/26/2022 08:45    570 K
  VIS.2022_0526_0140.JPG 5/26/2022 08:53    569 K
  VIS.2022_0526_0150.JPG 5/26/2022 09:05    566 K
  VIS.2022_0526_0200.JPG 5/26/2022 09:14    565 K
  VIS.2022_0526_0210.JPG 5/26/2022 09:25    563 K
  VIS.2022_0526_0220.JPG 5/26/2022 09:34    561 K
  VIS.2022_0526_0230.JPG 5/26/2022 09:43    560 K
  VIS.2022_0526_0250.JPG 5/26/2022 10:04    556 K
  VIS.2022_0526_0300.JPG 5/26/2022 10:15    554 K
  VIS.2022_0526_0310.JPG 5/26/2022 10:24    553 K
  VIS.2022_0526_0320.JPG 5/26/2022 10:35    552 K
  VIS.2022_0526_0330.JPG 5/26/2022 10:45    552 K
  VIS.2022_0526_0340.JPG 5/26/2022 10:55    552 K
  VIS.2022_0526_0350.JPG 5/26/2022 11:05    553 K
  VIS.2022_0526_0400.JPG 5/26/2022 11:13    553 K
  VIS.2022_0526_0410.JPG 5/26/2022 11:25    554 K
  VIS.2022_0526_0420.JPG 5/26/2022 11:33    556 K
  VIS.2022_0526_0430.JPG 5/26/2022 11:45    558 K
  VIS.2022_0526_0440.JPG 5/26/2022 11:55    558 K
  VIS.2022_0526_0450.JPG 5/26/2022 12:03    559 K
  VIS.2022_0526_0500.JPG 5/26/2022 12:13    559 K
  VIS.2022_0526_0510.JPG 5/26/2022 12:23    560 K
  VIS.2022_0526_0520.JPG 5/26/2022 12:34    562 K
  VIS.2022_0526_0530.JPG 5/26/2022 12:44    564 K
  VIS.2022_0526_0540.JPG 5/26/2022 12:53    566 K
  VIS.2022_0526_0550.JPG 5/26/2022 13:04    568 K
  VIS.2022_0526_0600.JPG 5/26/2022 13:15    569 K
  VIS.2022_0526_0610.JPG 5/26/2022 13:24    569 K
  VIS.2022_0526_0620.JPG 5/26/2022 13:34    569 K
  VIS.2022_0526_0630.JPG 5/26/2022 13:44    570 K
  VIS.2022_0526_0640.JPG 5/26/2022 13:54    571 K
  VIS.2022_0526_0650.JPG 5/26/2022 14:04    571 K
  VIS.2022_0526_0700.JPG 5/26/2022 14:14    571 K
  VIS.2022_0526_0710.JPG 5/26/2022 14:24    571 K
  VIS.2022_0526_0720.JPG 5/26/2022 14:34    571 K
  VIS.2022_0526_0730.JPG 5/26/2022 14:43    571 K
  VIS.2022_0526_0740.JPG 5/26/2022 14:54    570 K
  VIS.2022_0526_0750.JPG 5/26/2022 15:03    569 K
  VIS.2022_0526_0800.JPG 5/26/2022 15:14    568 K
  VIS.2022_0526_0810.JPG 5/26/2022 15:24    566 K
  VIS.2022_0526_0820.JPG 5/26/2022 15:34    562 K
  VIS.2022_0526_0830.JPG 5/26/2022 15:44    555 K
  VIS.2022_0526_0840.JPG 5/26/2022 15:54    546 K
  VIS.2022_0526_0850.JPG 5/26/2022 16:04    535 K
  VIS.2022_0526_0900.JPG 5/26/2022 16:14    524 K
  VIS.2022_0526_0910.JPG 5/26/2022 16:23    511 K
  VIS.2022_0526_0920.JPG 5/26/2022 16:33    498 K
  VIS.2022_0526_0930.JPG 5/26/2022 16:44    483 K
  VIS.2022_0526_0940.JPG 5/26/2022 16:53    468 K
  VIS.2022_0526_0950.JPG 5/26/2022 17:04    455 K
  VIS.2022_0526_1000.JPG 5/26/2022 17:14    440 K
  VIS.2022_0526_1010.JPG 5/26/2022 17:23    426 K
  VIS.2022_0526_1020.JPG 5/26/2022 17:33    409 K

  72 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )