• SỐ LIỆU VIS TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : VIS
  VIS.2022_0817_1910.JPG 8/18/2022 02:23    230 K
  VIS.2022_0817_1920.JPG 8/18/2022 02:33    230 K
  VIS.2022_0817_1930.JPG 8/18/2022 02:44    230 K
  VIS.2022_0817_1940.JPG 8/18/2022 02:53    230 K
  VIS.2022_0817_1950.JPG 8/18/2022 03:04    230 K
  VIS.2022_0817_2000.JPG 8/18/2022 03:13    230 K
  VIS.2022_0817_2010.JPG 8/18/2022 03:24    232 K
  VIS.2022_0817_2020.JPG 8/18/2022 03:32    236 K
  VIS.2022_0817_2030.JPG 8/18/2022 03:44    244 K
  VIS.2022_0817_2040.JPG 8/18/2022 03:54    258 K
  VIS.2022_0817_2050.JPG 8/18/2022 04:03    276 K
  VIS.2022_0817_2100.JPG 8/18/2022 04:14    296 K
  VIS.2022_0817_2110.JPG 8/18/2022 04:24    317 K
  VIS.2022_0817_2120.JPG 8/18/2022 04:33    338 K
  VIS.2022_0817_2130.JPG 8/18/2022 04:44    358 K
  VIS.2022_0817_2140.JPG 8/18/2022 04:54    375 K
  VIS.2022_0817_2150.JPG 8/18/2022 05:04    393 K
  VIS.2022_0817_2200.JPG 8/18/2022 05:13    410 K
  VIS.2022_0817_2210.JPG 8/18/2022 05:23    428 K
  VIS.2022_0817_2220.JPG 8/18/2022 05:33    445 K
  VIS.2022_0817_2230.JPG 8/18/2022 05:42    464 K
  VIS.2022_0817_2240.JPG 8/18/2022 05:53    484 K
  VIS.2022_0817_2250.JPG 8/18/2022 06:03    504 K
  VIS.2022_0817_2300.JPG 8/18/2022 06:14    526 K
  VIS.2022_0817_2310.JPG 8/18/2022 06:24    548 K
  VIS.2022_0817_2320.JPG 8/18/2022 06:33    566 K
  VIS.2022_0817_2330.JPG 8/18/2022 06:43    581 K
  VIS.2022_0817_2340.JPG 8/18/2022 06:53    593 K
  VIS.2022_0817_2350.JPG 8/18/2022 07:04    599 K
  VIS.2022_0818_0000.JPG 8/18/2022 07:20    601 K
  VIS.2022_0818_0010.JPG 8/18/2022 07:24    600 K
  VIS.2022_0818_0020.JPG 8/18/2022 07:34    598 K
  VIS.2022_0818_0030.JPG 8/18/2022 07:44    596 K
  VIS.2022_0818_0040.JPG 8/18/2022 07:55    594 K
  VIS.2022_0818_0050.JPG 8/18/2022 08:05    594 K
  VIS.2022_0818_0100.JPG 8/18/2022 08:14    593 K
  VIS.2022_0818_0110.JPG 8/18/2022 08:25    593 K
  VIS.2022_0818_0120.JPG 8/18/2022 08:35    592 K
  VIS.2022_0818_0130.JPG 8/18/2022 08:43    592 K
  VIS.2022_0818_0140.JPG 8/18/2022 08:55    592 K
  VIS.2022_0818_0150.JPG 8/18/2022 09:05    592 K
  VIS.2022_0818_0200.JPG 8/18/2022 09:15    592 K
  VIS.2022_0818_0210.JPG 8/18/2022 09:24    592 K
  VIS.2022_0818_0220.JPG 8/18/2022 09:35    593 K
  VIS.2022_0818_0230.JPG 8/18/2022 09:45    594 K
  VIS.2022_0818_0250.JPG 8/18/2022 10:04    596 K
  VIS.2022_0818_0300.JPG 8/18/2022 10:13    598 K
  VIS.2022_0818_0310.JPG 8/18/2022 10:23    599 K
  VIS.2022_0818_0320.JPG 8/18/2022 10:34    601 K
  VIS.2022_0818_0330.JPG 8/18/2022 10:45    603 K
  VIS.2022_0818_0340.JPG 8/18/2022 10:53    604 K
  VIS.2022_0818_0350.JPG 8/18/2022 11:05    606 K
  VIS.2022_0818_0400.JPG 8/18/2022 11:15    609 K
  VIS.2022_0818_0410.JPG 8/18/2022 11:23    612 K
  VIS.2022_0818_0420.JPG 8/18/2022 11:34    615 K
  VIS.2022_0818_0430.JPG 8/18/2022 11:43    619 K
  VIS.2022_0818_0440.JPG 8/18/2022 11:55    622 K
  VIS.2022_0818_0450.JPG 8/18/2022 12:03    625 K
  VIS.2022_0818_0500.JPG 8/18/2022 12:15    625 K
  VIS.2022_0818_0510.JPG 8/18/2022 12:25    625 K
  VIS.2022_0818_0520.JPG 8/18/2022 12:34    626 K
  VIS.2022_0818_0530.JPG 8/18/2022 12:44    627 K
  VIS.2022_0818_0540.JPG 8/18/2022 12:54    627 K
  VIS.2022_0818_0550.JPG 8/18/2022 13:04    628 K
  VIS.2022_0818_0600.JPG 8/18/2022 13:14    628 K
  VIS.2022_0818_0610.JPG 8/18/2022 13:24    627 K
  VIS.2022_0818_0620.JPG 8/18/2022 13:34    626 K
  VIS.2022_0818_0630.JPG 8/18/2022 13:44    625 K
  VIS.2022_0818_0640.JPG 8/18/2022 13:54    624 K
  VIS.2022_0818_0650.JPG 8/18/2022 14:04    623 K
  VIS.2022_0818_0700.JPG 8/18/2022 14:13    621 K

  71 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )