Phòng Đo lường - Kiểm định

Monday, 26 August 2013 12:00

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC

1. Lãnh đạo phòng:

Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Điện thoại: 04 37750038

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Quý

Điện thoại: 0985 322540

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về các nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các viên chức và lao động thuộc phòng; điều hành mọi hoạt động của phòng; được uỷ quyền ký các giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn và kiểm tra kỹ thuật phương tiện đo.

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Toàn Thắng

Điện thoại: 0912 666332

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số lĩnh vực chuyên môn do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Phòng được chia thành các tổ tùy theo tình hình hoạt động cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Vị trí và chức năng:

Phòng Đo lường - Kiểm định là tổ chức trực thuộc Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác phát triển về đo lường, kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn, phục vụ công tác điều tra cơ bản khí tượng thủy văn và môi trường trong phạm vi cả nước.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về lĩnh vực đo lường, kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thuỷ văn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Giúp giám đốc Trung tâm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đo lường, kiểm định đối với các cơ sở kiểm định Miền Trung và Miền Nam.

3. Duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn mẫu, thiết bị kiểm định được giao; xây dựng và phát triển hệ thống đo lường, kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thuỷ văn.

4. Duy trì, thực hiện liên kết chuẩn với chuẩn Quốc gia và Quốc tế theo quy định; truyền chuẩn tới 2 cơ sở kiểm định Miền Trung và Miền Nam.

5. Thực hiện nhiệm vụ kiểm định, hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo sử dụng trên mạng lưới trạm  khí tượng thuỷ văn theo quy định, kiểm tra việc thực hiện đối với các Đài khí tượng thuỷ văn khu vực về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng phương tiện đo.

6. Đề xuất và tham gia  xây dựng các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, các văn bản khác trong lĩnh vực đo lường, kiểm định và hiệu chuẩn; thực hiện khi được phê duyệt.

7. Tham gia chỉ đạo, hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và kiểm tra việc thực hiện về lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn đối với các cơ sở kiểm định  và các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực.

8.Thực hiện hiệu chỉnh và sửa chữa nhỏ các phương tiện đo trong quá trình kiểm định, hiệu chuẩn.

9. Phối hợp với các phòng chuyên môn khác tham gia thẩm định và nghiệm thu các dự án, đề án về khí tượng thủy văn; tham gia việc lựa chọn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật phương tiện đo trên toàn mạng lưới; thực hiện các chương trình dự án đầu tư theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

10. Tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ về đo lường, kiểm định và hiệu chuẩn  theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Trung tâm.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về đo lường, kiểm định theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm, thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

13. Quản lý cán bộ viên chức, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn  khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

Rate this item
(1 Vote)

Danh mục

Liên kết

 

 

Lịch

« July 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31