Phòng Kế hoạch Tài chính

Monday, 26 August 2013 09:07

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC:

 

1. Lãnh đạo phòng:

Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

Bao gồm 2 bộ phận: Kế hoạch và Tài chính

Điện thoại: 04 38357100

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Thủy

Điện thoại:  0912 015300

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Trung tâm về nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các viên chức và người lao động thuộc phòng; điều hành mọi hoạt động của phòng.

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kiều Giang

Điện thoại: 0904 485825

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số lĩnh vực chuyên môn do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Phòng được chia thành các tổ tùy theo tình hình cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Vị trí, chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản của Trung tâm.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Giám đốc Trung tâm tổng hợp và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch dài hạn 5 năm, hàng năm của Trung tâm, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham mưu cho Giám đốc trong việc kế hoạch hoá điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; đảm bảo dự toán ngân sách được giao đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm của đơn vị; giám sát chi tiêu tài chính và các thủ tục thanh toán theo quy định của pháp luật và qui chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

3. Quản lý tài chính, kế toán theo trách nhiệm đơn vị dự toán cấp III, bao gồm: thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích chứng từ, thanh toán, quyết toán, lập báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo qui định của Bộ Tài chính, công khai dự toán, quyết toán theo quy định pháp luật và quy chế của Trung tâm.

4. Quản lý tài sản nhà nước 

- Tham mưu, đề xuất và làm thủ tục xử lý tài sản nhà nước theo chế độ hiện hành.

- Thực hiện và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác kiểm kê, tổng hợp, lập báo cáo kết quả kiểm kê hàng năm theo quy định của pháp luật.

- Giúp Giám đốc quản lý tài sản công, làm thủ tục thanh lý và điều chuyển bàn giao tài sản, kiểm tra chấp hành chế độ mua sắm tài sản.

5. Giúp Giám đốc quản lý các đề án, dự án chuyên môn, dự án đầu tư do Trung tâm làm chủ đầu tư; kiểm tra, trình tự, thủ tục, tổng hợp và hoàn chỉnh các hồ sơ về xây dựng cơ bản, đấu thầu, xây dựng sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm hàng hoá trang thiết bị thuộc mọi nguồn vốn phù hợp với trình tự quy định của pháp luật.

6. Giúp Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức theo dõi thực hiện và lập báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

7. Giúp Giám đốc xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với chế độ chính sách của Nhà nước và các quy định khác của cấp có thẩm quyền.

8. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

9. Thực hiện thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực công tác được giao.

10. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức, lao động thuộc phòng  theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Rate this item
(1 Vote)

Danh mục

Liên kết

 

 

Lịch

« July 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31