Phòng Khí Tượng

Monday, 26 August 2013 09:19

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC:

 

 

1. Lãnh đạo phòng:

Phòng khí tượng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng

Điện thoại: 04 38353981

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng: Vũ Văn Đĩnh

Điện thoại: 0168 3519126

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Trung tâm về mọi hoạt động cảu phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức và người lao động thuộc phòng; điều hành mọi hoạt động cảu phòng; được ủy quyền ký nhận xét đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng.

Phó trưởng phòng: Lê Xuân Đức

Điện thoại: 0912 177495

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp trưởng phòng chỉ đạo một hoặc một số lĩnh vực chuyên môn do trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Lân

Điện thoại: 0906 009593

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp trưởng phòng chỉ đạo một hoặc một số lĩnh vực chuyên môn do trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Diệm

Điện thoại: 0166 9236185

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp trưởng phòng chỉ đạo một hoặc một số lĩnh vực chuyên môn do trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Phòng được chia thành các tổ tùy theo tình hình cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Vị trí và chức năng:

Phòng Khí tượng là tổ chức trực thuộc Trung tâm Mạng lưới khí tưởng thủy văn và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản về khí tượng (gồm khí tượng bề mặt, khí tượng nông nghiệp, khí tượng bức xạ, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu đo mưa), phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.Giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về công tác điều tra cơ bản khí tượng bề mặt, khí tượng nông nghiệp, khí tượng bức xạ, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu và đo mưa (sau đây gọi chung là khí tượng) và chỉ đạo, tổ chức thực hiện sau khi được duyệt.

2. Giúp Giám đốc Trung tâm kiểm tra giám sát việc xây dựng, phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đề xuất và tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, phương án duy trì hoạt động của hệ thống lưới trạm và các văn bản khác về công tác điều tra cơ bản khí tượng; tổ chức thực hiện sau khi được phê quyệt

4. Giúp Giám đốc Trung tâm thẩm định, trình về việc thành lập, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển và giải thể trạm khí tượng; kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

5. Thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực về:

a) Quan trắc, phát báo số liệu khí tượng;

b) Công trình, trang thiết bị quan trắc khí tượng;

c) Chỉnh lý tài liệu khí tượng;

d) Đánh giá, xếp loại chất lượng điều tra cơ bản khí tượng.

6. Thẩm tra kết quả quan trắc, chỉnh lý tài liệu khí tượng , đánh giá và xếp loại chất lượng điều tra cơ bản khí tượng đối với các Đài khí tượng Thủy văn khu vực.

7. Giúp Giám đốc Trung tâm thẩm định và nghiệm thu các dự án, đề tài về khí tượng, thực hiện các chương trình dự án theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

8. Giúp Giám đốc Trung tâm lựa chọn, thử nghiệm để trình Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia phê duyệt các máy, thiết bị, công nghệ, công trình quan trắc khí tượng để đưa vào sử dụng; kiến nghị loại bỏ các máy, thiết bị, công nghệ, công trình quan trắc khí tượng không còn phù hợp.

9. Giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về khí tượng; khảo sát trạm khí tượng, lắp đặt máy, thiết bị, công nghệ, công trình quan trắc về khí tượng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ điều tra cơ bản khí tượng.

11. Tham gia tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho viên chức làm công tác điều tra cơ bảnkhis tượng theo sự phân công cảu Giám đốc Trung tâm.

12. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về quan trắc khí tượng theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

13. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

14. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

15. Quản lý cán bộ viên chức, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật.

16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ và các lĩnh vực công tác được giao.

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Rate this item
(2 votes)

Danh mục

Liên kết

 

 

Lịch

« July 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31