Phòng Khí tượng Thủy văn Biển

Monday, 26 August 2013 11:39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC

 

1. Lãnh đạo phòng:

Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Điện thoại: 04 37759440

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng: Lê Văn Chương

Điện thoại: 0912 378471

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về mọi hoạt động của phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức và lao động thuộc phòng; điều hành mọi hoạt động của phòng; được uỷ quyền ký nhận xét đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn biển.

Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Chình

Điện thoại: 0914 256737

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số lĩnh vực chuyên môn do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Phòng được chia thành các tổ tùy theo tình hình cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Vị trí và chức năng

Phòng Khí tượng Thủy văn biển là tổ chức trực thuộc Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản khí tượng thủy văn biển ven bờ và hải đảo, phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về công tác điều tra cơ bản khí tượng thủy văn biển, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Giúp Giám đốc Trung tâm kiểm tra giám sát việc xây dựng, phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn biển, các trạm giám sát mực nước biển dâng khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đề xuất và tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, phương án duy trì hoạt động cảu hệ thống lưới trạm và các văn bản khác về công tác điều tra cơ bản khí tượng thủy văn biển; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Giúp Giám đốc thẩm định việc thành lập, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển và giải thể trạm khí tượng thủy văn biển; kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn biển thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

5. Thực hiện công việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và kiểm tra việc thực hiện đối với các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực về:

a) Công trình, thiết bị đo đạc khí tượng thủy văn biển;

b) Quan trắc, phát báo số liệu khí tượng thủy văn biển;

c) chỉnh lý tài liệu khí tượng thủy văn biển;

d) đánh giá, xếp loại chất lượng điều tra cơ bản khí tượng thủy văn biển;

6. Thẩm định kết quả đo đạc, chỉnh lý tài liệu khí tượng thủy văn biển, đánh giá và xếp loại chất lượng điều tra cơ bản khí tượng thủy văn biển đối với các Đài khí tượng thủy văn khu vực.

7. Giúp Giám đốc Trung tâm thẩm định và nghiệm thu các dự án, đề án về khí tượng thủy văn biển và các lĩnh vực khác có liên quan đến điều tra cơ bản khí tượng thủy văn biển; thực hiện các chương trình dự án đầu tư theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

8. Giúp Giám đốc Trung tâm lựa chọn, thử nghiệm để trình Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia phê duyệt các máy, thiết bị, công nghệ, công trình quan trắc khí tượng thủy văn biển để đưa vào sử dụng; kiến nghị loại bỏ các máy, thiết bị, công nghệ, công trình đo khí tượng thủy văn biển không còn phù hợp.

9. Giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức, cung cấp, khai thác các dịch vụ về khí tượng thủy văn biển, lắp đặt các công trình trang thiết bị, máy móc chuyên môn về khí tượng thủy văn biển cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ về điều tra cơ bản khí tượng thủy văn biển.

11. Tham gia tổ chức thực hiện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho viên chức làm công tác điều tra cơ bản khí tượng thủy văn biển theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

12. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về khí tượng thủy văn biển theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

13. Tham gia các công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

14. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

15. Quản lý cán bộ viên chức, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật.

16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ và các lĩnh vực công tác được giao.

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Rate this item
(1 Vote)

Danh mục

Liên kết

 

 

Lịch

« July 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31