Phòng Môi trường

Monday, 26 August 2013 11:28

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC:

 

 

 

1. Lãnh đạo phòng:

Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Điện thoại: 04 38357102

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng: Bùi Hoài Thanh

Điện thoại: 0913 311328

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về mọi hoạt động của phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức và lao động thuộc phòng; điều hành mọi hoạt động của phòng; được uỷ quyền ký nhận xét đánh giá chất lượng tài liệu môi trường.

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Nhật Anh

Điện thoại: 0905 881618

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số lĩnh vực chuyên môn do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Hải

Điện thoại: 0983 732447

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số lĩnh vực chuyên môn do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công. 

Phòng được chia thành các tổ tùy theo tình hình cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Vị trí và chức năng:

Phòng môi trường là tổ chức trực thuộc Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản về môi trường không khí, môi trường nước và tham gia giám sát biến đổi khí hậu (sau đây gọi chung là môi trường), phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm /photos/Image/052007/04/ cả nước.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về công tác điều tra cơ bản môi trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Giúp Giám đốc Trung tâm kiểm tra giám sát việc xây dựng, phát triển mạng lưới quan trắc môi trường khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đề xuất, tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, phương án duy trì hoạt động cảu mạng lưới trạm và các văn bản khác về công tác điều tra cơ bản môi trường; tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

4. Giúp Giám đốc Trung tâm thẩm định về việc thành lập, di chuyển và giải thể trạm, điểm quan trắc môi trường; kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật cảu trạm, điểm quan trắc môi trường thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

5. Thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực về:

a) công trình, trang thiết bị quan trắc môi trường;

b) Quan trắc, truyền số liệu môi trường;

c) Chỉnh lý tài liệu môi trường;

d) Đánh giá, xếp loại chất lượng điều tra cơ bản môi trường.

6. Thẩm tra kết quả đo đạc, chỉnh lý tài liệu môi trường, đánh giá và xếp loại chất lượng điều tra cơ bản môi trường đối với các đài khí tượng thủy văn khu vực.

7. Phối hợp với các phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khu vực I, II và III thực hiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng quan trắc, phân tích môi trường; đo và khảo sát môi trường khi có sự cố theo chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm.

8. Thực hiện lập kế hoạch, mua sắm, cung ứng vật tư, linh kiện, dụng cụ, hóa chất phục vụ cho việc lấy mẫu, xử lý, bảo quản mẫu và đo các yếu tố môi trường tại chỗ của các trạm quan trắc môi trường.

9. Giúp Giám đốc Trung tâm thẩm định và nghiệm thu các dự án, đề án môi trường; thực hiện các chương trình, dự án đầu tư theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

10. Giúp Giám đốc Trung tâm lựa chọn, thử nghiệm trình Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia về các thiết bị, công nghệ, công trình quan trắc môi trường để đưa vào sử dụng trên mạng lưới trạm môi trường; kiến nghị loại bỏ các máy, thiết bị, công nghệ, công trình quan trắc môi trường không còn phù hợp.

11. Giúp Giám đốc Trung tâm việc ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng cung cấp, khai thác các dịch vụ về môi trường và biến đổi khí hậu đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thông báo môi trường, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ điều tra cơ bản môi trường.

13. Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý công tác điều tra cơ bản, trưởng trạm, quan trắc viên các trạm môi trường theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

14. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về môi trường theo sự phân cô4g của Giám đốc Trung tâm.

15. Tham gua công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng và giảm nhẹ thiên tai theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

16. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

17. Quản lý cán bộ công chức, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật.

18 Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ và các lĩnh vực công tác được giao.

19. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Rate this item
(1 Vote)

Danh mục

Liên kết

 

 

Lịch

« July 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31