Phòng Thiết bị - Công nghệ

Monday, 26 August 2013 11:52

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC

 

1. Lãnh đạo phòng:

Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 04 37759662

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Đức Mạnh

Điện thoại: 0912420306

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về mọi hoạt động của phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các viên chức và lao động thuộc phòng; điều hành mọi hoạt động của phòng.

Phòng được chia thành các tổ tùy theo tình hình cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2.Vị trí và chức năng:

Phòng Thiết bị - Công nghệ là tổ chức trực thuộc Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường (Sau đây gọi tắt là trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đao và tổ chức thực hiện các công tác về máy, thiết bị, công trình đo và công nghệ đo đạc của mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn, môi trường, quan trắc định vị sét và giám sát biến đổi khí hậu (sau đây gọi chung là khí tượng thủy văn và môi trường) phục vụ công tác điều tra cơ bản khí tượng thủy văn và môi trường trong phạm vi cả nước.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về máy, thiết bị, công trình đo và công nghệ đo đạc, truyền số liệu của mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và môi trường, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia chỉ đạo hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về thiết bị, công nghệ đo đạc và truyền số liệu trên mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và môi trường theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

3. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về thiết bị, công nghệ đo đạc tiên tiến trong công tác quan trắc khí tượng thủy văn và môi trường theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm;

4. Quản lý, vận hành và duy trì hoạt động hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin, và Website của Trung tâm.

5. Tham gia sửa chữa, nâng cấp các loại máy, thiết bị đo và tham gia thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng các thiết bị, công trình đo đạc trên  mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và môi trường;

6. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư trang thiết bị đo đạc khí tượng thủy văn và môi trường. Lựa chọn, thử nghiệm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các máy, thiết bị, công nghệ, công trình quan trắc khí tượng thủy văn và môi trường để đưa vào sử dụng hoặc loại bỏ máy, thiết bị, công nghệ, công trình quan trắc khí tượng thủy văn và môi trường không còn phù hợp.

7. Giúp Giám đốc thống kê, tổng hợp và theo dõi tình hình trang thiết bị và các công trình đo đạc trên  mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường.

8. Phối hợp với các phòng chuyên môn khác thực hiện việc lắp đặt các máy, thiết bị, công trình đo đạc khí tượng thủy văn và môi trường trên mạng lưới.

9. Đề xuất, tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình, quy định kỹ thuật, quy chế trong việc bảo quản, sử dụng máy và vật tư thiết bị kỹ thuật, theo dõi quản lý hồ sơ các loại máy trên mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn và môi trường;

10. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế của Trung tâm và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về thiết bị và công nghệ theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

11. Tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ liên quan đến máy, thiết bị đo, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của trung tâm; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

13. Quane lý viên chức, người lao động và tài sản của phòng theo quy định của pháp luật.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

10. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế của Trung tâm và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về thiết bị và công nghệ theo phân công của Giám đốc Trung tâm;

11. Tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ liên quan đến máy, thiết bị đo và công nghệ đo theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

13. Quản lý cán bộ viên chức, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật .

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao;

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn  khác do Giám đốc Trung tâm giao và thep quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

Rate this item
(2 votes)

Danh mục

Liên kết

 

 

Lịch

« July 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31