Phòng Thủy văn

Monday, 26 August 2013 09:27

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC:

 

1. Lãnh đạo phòng:

Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Điện thoại: 04 38352182

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng: Quách Cao Thanh

Điện thoại: 0912 168116

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Trung tâm về mọi hoạt động của phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức và lao động thuộc phòng; điều hành mọi hoạt động của phòng; được uỷ quyền ký nhận xét đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn.

Phó Trưởng phòng: Đào Anh Văn

Điện thoại: 0983 842199

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số lĩnh vực chuyên môn do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Phòng được chia thành các tổ tùy theo tình hình cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Thành

Điện thoại: 0168 9097077

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số lĩnh vực chuyên môn do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Vị trí và chức năng:

Phòng Thủy văn là tổ chức trực thuộc Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động về điều tra cơ bản thủy văn, phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về công tác điều tra cơ bản thủy văn và chỉ đạo, tổ chức thực hiện sau khi được duyệt.

2. Giúp Giám đốc Trung tâm kiểm tra giám sát việc xậy dựng, phát triển mạng lưới trạm quan trắc thủy văn khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đề xuất và tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, phương án duy trì hoạt động của hệ thống lưới trạm và các văn bản khác về công tác điều tra cơ bản thủy văn; tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

4. Giúp Giám đốc Trung tâm thẩm định việc thành lập, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển và giải thế trạm thủy văn; kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật công trình thủy văn thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

5. Thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực về:

a) Công trình, thiết bị đo đạc thủy văn;

b) Quan trắc, đo đạc số liệu thủy văn;

b) Chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu thủy văn;

c) Đánh giá, xếp loại chất lượng điều tra cơ bản thủy văn.

6.Thẩm định kết quả đo đạc, chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu thủy văn, đánh giá xếp loại chất lượng điều tra cơ bản thủy văn đối với các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực.

7. Giúp Giám đốc thẩm định và nghiệm thu các dự án, đề án về thủy văn, thực hiện các chương trình, dự án theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

8. Giúp Giám đốc Trung tâm lựa chọn, thử nghiệm trình Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia phê duyệt các máy, thiết bị công nghệ, công trình quan trắc, đo đạc thủy văn để đưa vào sử dụng; kiến nghị loại bỏ máy móc, thiết bị, công nghệ, công trình quan trắc, đo đạc thủy văn không còn phù hợp.

9. Giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức cung cấp, khai thác dịch vụ về thủy văn, lắp đặt máy, thiết bị, công nghệ, công trình quan trắc đo đạc thủy văn cho các cơ quan, tổ chức và các nhân theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ điều tra cơ bản thủy văn.

11. Tham gia tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho viên chức làm công tác điều tra cơ bản thủy văn theo sự phân công của giám đốc Trung tâm.

12. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về thủy văn theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

13. Tham gia công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

14. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

15. Quản lý viên chức, người lao động vào tài sản phòng theo quy định của pháp luật.

16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ và các lĩnh vực công tác được giao.

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Rate this item
(2 votes)

Danh mục

Liên kết

 

 

Lịch

« July 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31