Văn Phòng

Friday, 23 August 2013 23:00

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC:

 

1. Lãnh đạo Văn phòng:

Lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.

Điện thoại: 04 38343581

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chánh Văn Phòng: Đặng Văn Trọng

Điện thoại: - 0986 755145

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Trung tâm về các nhiệm vụ được giao; quy định chức năng nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc Văn phòng; điều hành mọi hoạt động của Văn phòng; ký các văn bản hành chính theo ủy quyền hoặc thừa lệnh Giám đốc Trung tâm

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Hồng Thu

Điện thoại:  0914 829237

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Văn phòng được chia thành các tổ tùy theo tình hình cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Vị trí và chức năng:

Văn phòng là tổ chức thuộc Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng giúp giám đốc trung tâm theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Trung tâm; tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm; tổ chức các sự kiện và điều phối hoạt động các tổ chức thuộc Trung tâm theo chương trình, kế hoạch làm việc; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền của Trung tâm và công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, quản trị, bảo vệ Trung tâm.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng và trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện các chương trình, kế hoạch được phê duyệt.

2. Soạn thảo văn bản chỉ đạo, điều hành và thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm để các đơn vị liên quan thực hiện; theo dõi đôn đốc các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm.

3. Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ điều tra cơ bản khí tượng thủy văn phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

4. Giúp Giám đốc Trung tâm đề xuất và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Trung tâm theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ thường trực hội đồng thi đua khen thưởng của Trung tâm.

5. Xậy dựng và trình giám đốc Trung tâm ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa lãnh đạo Trung tâm với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan Trung tâm, nội quy của cơ quan; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện quy chế, nội quy, đảm bảo trật tự, kỷ cương trong cơ quan.

6.Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lập hồ sơ và thủ tục trình duyệt việc thành lập, giải thế hoặc thay đổi tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

7. Giúp Giám đốc Trung tâm quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức và lao động của Trung tâm; quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và lao động theo sự phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

8. Giúp giám đốc Trung tâm trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc đối với viên chức và người lao động của Trung tâm theo sự phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

9. Xậy dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức và thực hiện các chế độ chính sách lao động, tiền lương của nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ và quản lý hồ sơ, văn bản; đảm bảo thông tin liên lạc, bảo mật của cơ quan; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

11. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, nội dung các hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, các cuộc họp và các buổi làm việc của Lãnh đạo Trung tâm.

12. Tổ chức phục vụ các hội nghị, làm việc, tiếp khách, đi công tác của Lãnh đạo Trung tâm và các hoạt động nhân các ngày lễ, ngày tết, ngày truyền thống

13. Quản lý cơ sở vật chất là nhà cửa, công trình thiết bị phục vụ chung toàn cơ quan, lập kế hoạch và thực hiện xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật; mua sắm trang thiết bị hành chính, văn phòng phẩm, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan; tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại cơ quan theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

14.Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, công tác quân sự của cơ quan.

15. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối giao dịch và giải quyết các công việc có liên quan với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn.

16. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức của Trung tâm.

17. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của trung tâm; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

18. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

19. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Rate this item
(0 votes)

Danh mục

Liên kết

 

 

Lịch

« July 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31